Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepassingsgebied

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de genoemde voorwaarden de betekenis die er achter staat vermeld:
Hobby Publishing BV: De BV HOBBY PUBLISHING B.V. gevestigd te (4411 CP) Rilland aan de Stellestraat en bekend onder inschrijfnummer 70781354 bij de Kamer van Koophandel.
Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon jegens wie HOBBY PUBLISHING B.V. zich heeft verbonden tot, of met wie HOBBY PUBLISHING B.V. in onderhandeling is over, de verkoop en levering van zaken, het leveren van diensten danwel het verrichten van enige andere prestatie, als dan niet online ;

Partijen: HOBBY PUBLISHING B.V. en de Wederpartij.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen HOBBY PUBLISHING B.V.  en de Wederpartij, waarop HOBBY PUBLISHING B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HOBBY PUBLISHING B.V., voor de uitvoering waarvan door HOBBY PUBLISHING B.V. derden worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige van deze algemene voorwaarden van het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HOBBY PUBLISHING B.V. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest van deze bepalingen”.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet waar in door deze algemene voorwaarden niet in wordt voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest van deze algemene voorwaarden”.

Artikel 2 Koop op afstand

2.1 Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarde aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HOBBY PUBLISHING B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg op een andere wijze zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van HOBBY PUBLISHING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, of dienst waarop op de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 HOBBY PUBLISHING B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Voor fouten en afwerkingen van afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave voorkomende in de brochures en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is HOBBY PUBLISHING B.V. niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat deze onderdeel van de overeenkomst vormen.

3.4 Door HOBBY PUBLISHING B.V.  verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen

etc. blijven in het eigendom van HOBBY PUBLISHING B.V.  De Wederpartij staat er voor in, dat deze gegevens niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de onderlinge overeenkomst tussen partijen.

3.5 Indien HOBBY PUBLISHING B.V. met twee of meer personen, c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de website en andere mail (uitlatingen) van HOBBY PUBLISHING B.V.  zijn samengesteld kan HOBBY PUBLISHING B.V. voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen niet aansprakelijk worden gesteld. De Wederpartij kan hieraan geen verplichtingen van HOBBY PUBLISHING B.V. ontlenen.

Artikel 4 Prijs

4.1 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van onderhavige clausules zijn de gevolgen van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of ander recht of belastingen van de orderbevestiging en optredende verandering van de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 5 Levering en leveringstermijnen

5.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij HOBBY PUBLISHING B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HOBBY PUBLISHING B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de bestelling te annuleren of betaling van de goederen te weigeren, zonder dat het voorgaande lid in acht is genomen.

5.3 Indien HOBBY PUBLISHING B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, ontvangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan HOBBY PUBLISHING B.V. ter beschikking heeft gesteld.

5.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht verschuldigd is, gaat de leveringstermijn eerst in na ontvangst van deze eerste betaling.

5.5 De wederpartij is gehouden bij aflevering van de zaken/goederen deze in ontvangst te nemen. Indien de Wederpartij de door HOBBY PUBLISHING B.V. af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen, voor zover van toepassing. Onder de verplichting tot ontvangst van zaken voor de Wederpartij valt in dit kader tevens de beschikking van een bruikbaar en werkend e-mailadres, indien de levering online plaatsvindt. De Wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door HOBBY PUBLISHING B.V. gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.6 HOBBY PUBLISHING B.V. is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien aflevering van goederen/zaken vertraging oplopen door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen.

5.7 HOBBY PUBLISHING B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming waartoe hij jegens HOBBY PUBLISHING B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) die aan de zijde van HOBBY PUBLISHING B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

5.9 Levering vindt plaats tot achter de eerste deur op de begane grond van het ontvangstadres.

Artikel 6 Vervoer

6.1 De keuze van het vervoermiddel is aan HOBBY PUBLISHING B.V., wanneer de levering niet online digitaal plaatsvindt. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen van het gekozen vervoersmiddel verplichten HOBBY PUBLISHING B.V. niet tot het nemen van een ander vervoersmiddel.

6.2 Eventuele transportschade dient terstond bij aankomst van het geleverde op de vrachtbrief te worden omschreven en door de vervoerder te worden ondertekend.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Bij de aankoop van de producten, al dan niet digitaal te leveren, heeft de consument, welke niet handelt in uitoefening van diens beroep op bedrijf, de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Bij digitale producten is dit de dag van de betaling.

7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en tussen – indien redelijke wijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HOBBY PUBLISHING B.V. te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de levering digitaal plaatsvindt, dan is het bovenstaande niet van toepassing.

7.3 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal HOBBY PUBLISHING B.V. dat bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen, voor zover een beroep op herroeping door HOBBY PUBLISHING B.V. is geaccepteerd.

7.4. Bij levering van diensten op een digitale wijze, zoals bouwtekeningen, kan de Wederpartij geen beroep doen op het herroepingsrecht, wanneer de prestatie reeds door HOBBY PUBLISHING B.V., is verricht. De Wederpartij stemt in met het accorderen van onderhavige algemene voorwaarden met de aanvang van nakoming door HOBBY PUBLISHING B.V. De Wederpartij verklaart met accordering van onderhavige algemene voorwaarden afstand te doen van het recht van ontbinding zodra HOBBY PUBLISHING B.V. de overeenkomst, dan wel de op haar rustende verplichtingen, is nagekomen.

7.5 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt daarnaast voor producten:

  1. die door HOBBY PUBLISHING B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs verbonden is aan schommelingen op financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opname en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Het herroepingsrecht zoals beschreven in dit artikel geldt niet voor niet-consumenten, te weten voor (rechts)personen die handelen in uitoefening van diens beroep of bedrijf.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

8.1 HOBBY PUBLISHING B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst HOBBY PUBLISHING B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden van goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement, van beslaglegging – indien voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

– indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomsten onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkheid niet van HOBBY PUBLISHING B.V. kan worden gevergd.

8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HOBBY PUBLISHING B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, maakt HOBBY PUBLISHING B.V. aanspraak op vergoeding van de geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan en rust op HOBBY PUBLISHING B.V. geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Wederpartij. Indien HOBBY PUBLISHING B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HOBBY PUBLISHING B.V., zal HOBBY PUBLISHING B.V. in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden door HOBBY PUBLISHING B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden om deze kosten binnen de daartoe genoemde termijn te voldoen, tenzij HOBBY PUBLISHING B.V. anders aangeeft.

8.4 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Overmacht

9.1 HOBBY PUBLISHING B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HOBBY PUBLISHING B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HOBBY PUBLISHING B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leveranciers en storingen van internetverkeer zijn daaronder begrepen. HOBBY PUBLISHING B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HOBBY PUBLISHING B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 HOBBY PUBLISHING B.V. kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van de schade aan de andere partij.

9.4 Voor zover HOBBY PUBLISHING B.V. ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zou kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HOBBY PUBLISHING B.V.  gerechtigd om het reeds na te komen respectievelijk nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Betaling

10.1 Elke overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij op grond van de door HOBBY PUBLISHING B.V. in te winnen inlichtingen voldoende krediet waardig blijkt.

10.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is HOBBY PUBLISHING B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van HOBBY PUBLISHING B.V.  zekerheid heeft gesteld tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

10.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op verrekening, op een door HOBBY PUBLISHING B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HOBBY PUBLISHING B.V. is aangegeven.

10.4 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.5 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij een niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Wederpartij in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van de Wederpartij worden gelegd en wanneer deze overlijd, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

10.6 HOBBY PUBLISHING B.V. heeft het recht de door de Wederpartij gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in vermindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.7 HOBBY PUBLISHING B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HOBBY PUBLISHING B.V. kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.8 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HOBBY PUBLISHING B.V.  verschuldigde.

10.9 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken/goederen blijven uitsluitend eigendom van HOBBY PUBLISHING B.V. , totdat alle vorderingen die HOBBY PUBLISHING B.V. op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vordering genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.

11.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de Wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

11.3 De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van HOBBY PUBLISHING B.V. mee te werken aan de vestiging van het pandrecht op de vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van door levering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

11.4 De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HOBBY PUBLISHING B.V. te bewaren.

11.5 HOBBY PUBLISHING B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is gesteld met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal HOBBY PUBLISHING B.V.  te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van HOBBY PUBLISHING B.V.

Artikel 12 Reclamaties/Keuring

12.1 HOBBY PUBLISHING B.V. levert een deugdelijk product. Echter, de Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overgekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan HOBBY PUBLISHING B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan HOBBY PUBLISHING B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HOBBY PUBLISHING B.V. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient HOBBY PUBLISHING B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht (doen) onderzoeken.

12.2 Bij reclamaties ten gevolge van transportschade dient een kopie van de vrachtbrief, waarop de transportschade is aangetekend te worden overgelegd (zie artikel 6.2).

12.3 Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

12.4 Indien van het gebrek later melding wordt gemaakt dan in deze onderhavige algemene voorwaarden is gesteld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging, en/of schadeloosstelling.

12.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd dan zal HOBBY PUBLISHING B.V. de gebrekkige zaak binnen een redelijk termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij ter keuze van HOBBY PUBLISHING B.V. , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangende zaak aan HOBBY PUBLISHING B.V. te retourneren en de eigendom daarvan aan HOBBY PUBLISHING B.V. te verschaffen, tenzij HOBBY PUBLISHING B.V. anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van HOBBY PUBLISHING B.V. daardoor gemaakt, integraal voor rekening van de Wederpartij.

12.7 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet vermijdelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, naad of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door HOBBY PUBLISHING B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

13.2 Voor zover er op de geleverde producten een fabrieksgarantie rust, zal HOBBY PUBLISHING B.V. de Wederpartij behulpzaam zijn bij het geldend maken van zijn rechten onder de garantie. Een zelfstandige garantieverplichting van HOBBY PUBLISHING B.V. op de Wederpartij geldt alleen indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij de zelfstandige garantieverplichting bedraagt de garantietermijn zes maanden.

13.3 Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke andere verplichting van HOBBY PUBLISHING B.V. jegens de Wederpartij.

13.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit ondeskundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onjuiste onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming door HOBBY PUBLISHING B.V. de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HOBBY PUBLISHING B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

13.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

13.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vordering en verweren jegens HOBBY PUBLISHING B.V. en door HOBBY PUBLISHING B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde een jaar.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien HOBBY PUBLISHING B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 HOBBY PUBLISHING B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HOBBY PUBLISHING B.V. is uitgegaan van, door, of namens de algemene verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

14.3 Indien HOBBY PUBLISHING B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van HOBBY PUBLISHING B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.4 De aansprakelijkheid van HOBBY PUBLISHING B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

14.5 HOBBY PUBLISHING B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

14.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft of schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HOBBY PUBLISHING B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HOBBY PUBLISHING B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden. HOBBY PUBLISHING B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7 Adviezen en/of hulp van welke aard ook door HOBBY PUBLISHING B.V. aan de Wederpartij gevraagd of ongevraagd gegeven, kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van HOBBY PUBLISHING B.V.

14.8 HOBBY PUBLISHING B.V. is nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik door de Wederpartij verstrekte gegevens. De Wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van HOBBY PUBLISHING B.V. voor alle kosten of schade die voor deze ter zake mochten ontstaan en zal HOBBY PUBLISHING B.V. terzake vrijwaren.

14.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HOBBY PUBLISHING B.V. of zijn leidinggevende of ondergeschikte.

Artikel 15 Risico overgang

15.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 16 Verbod op openbaarmaking

16.1 Niets van de door de wederpartij gedownloade gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOBBY PUBLISHING B.V. Mocht HOBBY PUBLISHING B.V. tot de ontdekking komen dat de wederpartij in strijd met het in dit lid bepaalde toch tekeningen, foto’s of rapporten in de openbaarheid heeft gebracht of anderszins met anderen heeft gedeeld zonder de schriftelijke toestemming van HOBBY PUBLISHING B.V., dan verbeurt de wederpartij direct aan HOBBY PUBLISHING B.V. een boete van € 5.000,00 per overtreding (lees: per tekening, rapport, foto’s ) en € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Een en ander laat het recht van HOBBY PUBLISHING B.V. onverlet om tot vordering van volledige schadevergoeding over te gaan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschil

17.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij HOBBY PUBLISHING B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 De absoluut bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Niettemin heeft HOBBY PUBLISHING B.V. het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 Wijziging voor de voorwaarden

18.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekkingen met HOBBY PUBLISHING B.V.

18.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18.3 HOBBY PUBLISHING B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. HOBBY PUBLISHING B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.